Lietošanas noteikumi

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Interneta veikala lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi), nosaka SIA „DeDeco” interneta nomas veikala www.dedeco.lv (turpmāk – e-veikala) lietošanas kārtību.

1.2. Pārdevējs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DeDeco”, vienotās reģistrācijas numurs 44103093486, juridiskā adrese: "Rozītes", Vidrižu pag., Limbažu nov., LV-4013 (turpmāk – Pārdevējs).

1.3. Pircējs šo Noteikumu izpratnē ir rīcībspējīga fiziska persona, vai juridiska persona, kura veic inventāra pasūtījumu e-veikalā.

1.4. Ja Pircējs veic pasūtījumu, tiek paredzēts, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un tiem piekrīt bez iebildumiem.

1.5. Starp Pārdevēju un Pircēju, kas veic pasūtījumu e-veikalā, tiek slēgts Distances līgums (turpmāk – Līgums). Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu, izmantojot distances saziņas līdzekļus, un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Līgums ir spēkā līdz tā pilnīgai izpildei, proti, līdz pasūtījuma apmaksai un preces nodošanai. Šī punkta nosacījumi ir attiecināmie uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti e-veikalā.

1.6. Pārdevējs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji veikt grozījumus Noteikumos, tos publicējot www.dedeco.lv.

1.7. Pircēja veiktajam pasūtījumam tiek piemēroti tie Noteikumi, kas bijuši spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.

1.8. Cenas e-veikalā norādītas eiro, neiekļaujot pievienotās vērtības nodokli (PVN) normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. Preču cenā nav ietverta maksa par preces piegādi un montāžu, ja tāda nepieciešama.

1.9. Pārdevējs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji mainīt inventāra piedāvājumu, cenas, kā arī piemērot inventaram atlaides. Inventārs tiek nomāts par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.

1.10. E-veikalā attēlos redzamais inventārs pēc to krāsas, lieluma, formas vai citiem parametriem dabā var atšķirties no attēlos redzamajā inventāra. Attēliem ir informatīvs raksturs. Pārdevējs negarantē inventāra atbilstību jebkādām Pircēja vēlmēm vai izmantošanas mērķiem.

2. PASŪTĪJUMU VEIKŠANA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. Pasūtījuma noformēšana Pircējam ir iespējama bez reģistrācijas e-veikalā.

2.2. Lai pasūtītu inventāru e-veikalā, Pircējam ir jāizvēlas Prece un jāaizpilda visa Preču pasūtījumā norādītā informācija un Prece jāievieto Pirkumu grozā. Pēc visu nepieciešamo datu lauku aizpildīšanas, nospiest „Pasūtīt”.

2.3. Pirkuma maksa pilnā apmērā veicama skaidrā naudā vai bezskaidras naudas norēķinu veidā ar bankas pārskaitījumu, pamatojoties uz Pārdevēja izrakstītu rēķinu.

2.4. Pārdevējam ir tiesības atteikt nomāt e-veikala pasūtīto inventāru, informējot par to Pircēju, gadījumā, ja:

             2.4.1.  inventārs vairs nav pieejams Pārdevēja noliktavā, vai nav pieejamā daudzumā, kādā to vēlas iegādāties Pircējs;

             2.4.2.  tehnisku iemeslu dēļ e-veikalā norādītā inventāra cena un/vai parametri neatbilst faktiskajai inventāra cenai un/vai parametriem;

             2.4.3.  Pircējs nav iepazinies ar e-veikala Noteikumiem.

2.5. Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu, un Pārdevējs uzsāk inventāra piegādi pēc tam, kad ir veikts maksājums.

2.6. Pasūtījums uzskatāms par saistošu Pircējam un Pārdevējam brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Elektroniskā pasta sūtījums uzskatāms par saņemtu tajā pašā dienā, kurā tas nosūtīts.

2.7. Pircējam ir pienākums pārbaudīt pasūtījumā norādīto informāciju un datus. Informācijas un/vai datu neatbilstības gadījumā Pircējs informē Pārdevēju, izmantojot e-veikala e-pasta adresi hello.dedeco@gmail.com.

3. PASŪTĪJUMA PIEGĀDE, PIEGĀDES IZMAKSAS UN RISKI

3.1. Veicot pasūtījumu e-veikalā Pircējs var izvēlēties vienu no šādiem piegādes veidiem:

             3.1.1.  piegāde uz Pircēja norādīto adresi;

             3.1.2.  inventāra saņemšana, ierodoties personīgi Rīgā, Nīcgales ielā 58a.

3.2. Piegādes noteikumi un to izmaksas atšķiras atbilstoši Pircēja izvēlētajam piegādes veidam un piegādes vietai.

3.3. Inventāra piegāde tiek veikta uz pasūtījumā norādīto Pircēja adresi, ja Pircējs, veicot pasūtījumu, ir norādījis un apmaksājis inventāra piegādi. Pirms piegādes veikšanas Pārdevējs vienojas ar Pircēju par inventāra piegādes laiku.

3.4. Inventāra piegādes termiņš ir saskaņā ar vienošanos.

3.5. Inventāra saņemšana ir iespējama tikai tad, ja pasūtītais inventārs ir pilnībā apmaksāts.

3.6. Saņemot inventāru, Pircējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, kā arī pasūtījuma numurs vai pasūtījuma apstiprinājums. Inventārs tiek izsniegts tikai tam Pircējam, kura dati ir norādīti attiecīgajā preces pasūtījumā. Ja Pircējs neuzrāda pasūtījuma numuru vai pasūtījuma apstiprinājumu, vai personu apliecinošu dokumentu, Pārdevējam ir tiesības neizsniegt inventāru.

3.8. Ja Pircējs, veicot inventāra pasūtījumu, ir izvēlējies preču saņemšanu Pārdevēja noliktavā, Pircējam jāierodas saņemt inventāru no Pārdevēja noliktavas vēlamajā laikā. Pircējs tiks informēts par inventāra gatavību piegādei telefoniski.

3.9. Ja Pircējs neierodas saņemt inventāru Noteikumu 3.8.punktā noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka Pircējs ir pārkāpis Līguma Noteikumus. Tas dod tiesības Pārdevējam vienpusēji atkāpties no Līguma un prasīt Pircējam atlīdzināt Pārdevējam izdevumus, kas tam radušies saistībā ar veikto pasūtījumu (piemēram: ar inventāra dīkstāvi noliktavā saistītos izdevumus utt.). Pārdevējs neatmaksā Pircējam par inventāra nomu samaksāto naudas summu.

3.10. Inventāra nodošana nomā Pircējam notiek saskaņā ar pavadzīmi, kuru paraksta Pircējs un Pārdevēja pārstāvis.

4. NOMAS NOTEIKUMI

4.1. Nomā saņemtais inventārs jālieto atbildīgi un pret to jāizturas saudzīgi.

4.2. Inventārs jāatgriež tādā stāvoklī, kāds tas bija saņemšanas brīdī, t.i., bez bojājumiem un iztrūkumiem. Ja atgriešanas brīdī inventāram konstatēti bojājumi vai iztrūkumi, tiek sastādīts pieņemšanas - nodošanas akts, fiksējot inventāra bojājumus vai iztrūkumus. Pamatojoties uz iepriekš minēto aktu, Iznomātājam ir jāsedz pilna bojātā vai iztrūkušā inventāra vērtības summa.

4.3. Ja inventārs tiek izmantots pasākumos brīvā dabā - jāpievērš uzmanība tam, lai lietus, sniega, vētras vai citu apstākļu ietekmē inventārs netiktu bojāts (piem., galdus un krēslus nedrīkst novietot zem klajas debess lietus laikā; krēslu kājas nedrīkst tikt bojātas saskarsmē ar smiltīm, zāli, akmeņiem u.tml.). Inventāram jāizvēlas piemērots novietojums tā, lai tam nerastos bojājumi.

4.4. Atbilstoši Pārdejēva piestādītajam rēķinam, samaksa par inventāra nomu un piegādi, ja tāda nepieciešama, veicama 100% apmērā pirms konkrētā pasākuma norises dienas jeb inventāra saņemšanas brīža. Norādītā nomas maksa par inventāru ir par nomu uz vienu diennakti.

4.5. Inventāru iespējams saņemt - atgriezt DeDeco (Nīcgales ielā 58a, Rīgā), par saņemšanas - atgriešanas laiku vienojoties iepriekš.

4.6. Nepieciešamības gadījumā nodrošinām inventāra piegādi uz Jūsu izvēlēto pasākuma norises vietu. Maksa par inventāra nomas piegādi tiek aprēķināta katram pasūtījumam individuāli, ņemot vērā piegādes vietas attālumu no DeDeco (Nīcgales iela 58a, Rīga) un nedēļas dienu, kurā jāveic piegāde.

4.7. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar mums, rakstot Jūsu ziņu uz hello.dedeco@gmail.com vai zvanot +371 26712177.

5. PASŪTĪJUMA VEIKŠANA

5.1. Izmantojot e-veikalu: 

        5.1.1.Pievienojiet inventāru vēlmju sarakstam, izmantojot pogu "IELIKT GROZĀ".

        5.1.2. Dodieties uz GROZU, nepieciešamības gadījumā veiciet izmaiņas, un, kad pasūtījums gatavs, spiediet "PASŪTĪT".

5.2. Aizpildiet inventāra nomas pieteikuma formu kontaktu sadaļā http://www.dedeco.lv/kontakti/ , miniet visu nepieciešamo kontaktinformāciju un spiediet "nosūtīt". Jūsu pieteikums diennakts laikā tiks apstrādāts, un piedāvājums - nosūtīts uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.

5.3. Inventāra pasūtījumu variet veikt arī rakstot uz e-pasta adresi - hello.dedeco@gmail.com vai zvanot +371 26712177.

6. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

6.1. Pircēju sniegtie personas dati tiek apstrādāti, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citu Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, Pārdevējs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

7. AUTORTIESĪBAS

7.1. E-veikala satura (tajā skaitā, bet ne tikai: publicētie materiāli, logotipi, bildes, grafiskie attēli utt.) pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana, pārveidošana vai papildināšana komerciālos nolūkos ir aizliegta, ja vien autortiesību vai intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis piekrišanu šādai darbībai. Aizliegums neattiecas uz satura ielādi un glabāšanu datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī un izdrukāšanu vienīgi personīgai (nekomerciālai) lietošanai.

7.2. E-veikala saturu ir atļauts citēt, saskaņā ar spēkā esošajiem autortiesības regulējošiem tiesību aktiem. Ja saturs tiek citēts, jānorāda tā avots, taču aizliegts reproducēt, publicēt vai izplātīt e-veikala ietvertās preču zīmes vai logotipus bez iepriekšējās rakstiskas šo preču zīmju vai logotipu īpašnieka piekrišanas.

7.3. E-veikala autortiesību pārkāpšanas gadījumā, Pircējs var tikt saukts pie atbildības Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

8. ATBILDĪBA

8.1. Pārdevējs neuzņemas atbildību par izdevumiem vai zaudējumiem, kas varētu rasties e-veikalā norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, tīmekļa vietne vai e-veikals jebkādu iemeslu dēļ nav pieejams vai e-veikala darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.

8.2. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību, ja Pircējs nav iepazinies vai ir daļēji iepazinies ar Noteikumiem.

8.3. Pārdevējs nav atbildīgs par e-veikala sistēmā un attēlos redzamā inventāra krāsu, lielumu, formu vai citu parametru neatbilstību faktiskajām preču īpašībām.

8.4. Pircējs uzņemas visus riskus un atbildību par e-veikala veiktajiem pirkumiem, tajā skaitā inventāra saņemšanu (pieņemšanu) un tā atgriešanu.

8.5. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī komunikācijas iekārtu, datoru un programmatūras tehniskām problēmām.

9. CITI NOTEIKUMI

9.1. Informācijas apmaiņa starp Pircēju un Pārdevēju notiek izmantojot Pircēja e-pasta adresi, pasta adresi vai tālruņa numuru. Pircējs var izmantot saziņas veidus, kas ir uzskaitīti http://www.dedeco.lv/kontakti/

9.2. Tīmekļa lapas un e-veikalu darbību regulē un šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Attiecības, kas izriet no darījumiem ar Pircējiem, kad Pircējs ir fiziskā persona Patērētāju tiesību likuma izpratnē, regulē Patērētāju tiesību aizsardzības likums un citi normatīvie akti par patērētāju tiesību aizsardzību.

9.3. Visas radušās domstarpības pēc iespējas tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Pirkumu grozs